کارگران مشغول پر کردن کیسه های سیمان می باشند . لطفا بعدا به ما سر بزنید

Construction work in progress

وبسایت در حال به روز رسانی می باشد