تصاویری از حضور پرسنل مجموعه بتن پارس در نمایشگاه رنگ و رزین و صنعت ساختمان

محل برگزاری : محل دائمی نمایشگاه بین المللی فارس

نمایشگاه رنگ و رزین و صنایع وابسته در سال ۱۳۹۷

هشتمین نمایشگاه رنگ ، رزین و صنایع وابسته در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی فارس

عکس نمایشگاه رنگ و رزین و افزودنی های بتن پارس در نمایشگاه بین المللی گلستان
عکس نمایشگاه رنگ و رزین و افزودنی های بتن پارس در نمایشگاه بین المللی گلستان
عکس نمایشگاه رنگ و رزین و افزودنی های بتن پارس در نمایشگاه بین المللی گلستان
عکس نمایشگاه رنگ و رزین و افزودنی های بتن پارس در نمایشگاه بین المللی گلستان
عکس نمایشگاه رنگ و رزین و افزودنی های بتن پارس در نمایشگاه بین المللی گلستان
عکس نمایشگاه رنگ و رزین و افزودنی های بتن پارس در نمایشگاه بین المللی گلستان
عکس نمایشگاه رنگ و رزین و افزودنی های بتن پارس در نمایشگاه بین المللی گلستان
عکس نمایشگاه رنگ و رزین و افزودنی های بتن پارس در نمایشگاه بین المللی گلستان
عکس نمایشگاه رنگ و رزین و افزودنی های بتن پارس در نمایشگاه بین المللی گلستان
عکس نمایشگاه رنگ و رزین و افزودنی های بتن پارس در نمایشگاه بین المللی گلستان
عکس نمایشگاه رنگ و رزین و افزودنی های بتن پارس در نمایشگاه بین المللی گلستان
عکس نمایشگاه رنگ و رزین و افزودنی های بتن پارس در نمایشگاه بین المللی گلستان
عکس نمایشگاه رنگ و رزین و افزودنی های بتن پارس در نمایشگاه بین المللی گلستان
عکس نمایشگاه رنگ و رزین و افزودنی های بتن پارس در نمایشگاه بین المللی گلستان
عکس نمایشگاه رنگ و رزین و افزودنی های بتن پارس در نمایشگاه بین المللی گلستان
عکس نمایشگاه رنگ و رزین و افزودنی های بتن پارس در نمایشگاه بین المللی گلستان

۲۱ مین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان درسال ۱۳۹۸

بیست و یکمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان در سال98
بیست و یکمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان در سال98
بیست و یکمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان در سال98
بیست و یکمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان در سال98
بیست و یکمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان در سال98
بیست و یکمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان در سال98
بیست و یکمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان در سال98
بیست و یکمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان در سال98
بیست و یکمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان در سال98
بیست و یکمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان در سال98
بیست و یکمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان در سال98
بیست و یکمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان در سال98
بیست و یکمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان در سال98
بیست و یکمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان در سال98
بیست و یکمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان در سال98
بیست و یکمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان در سال98